Logo ứng dụng của Web Viewer.

Web Viewer

Microsoft Corporation

Bắt đầu với phần bổ trợ:

Bổ trợ này hoạt động trong: PowerPoint 2013 Gói Dịch vụ 1 trở lên trên Windows, PowerPoint on the web, PowerPoint trên iPad, PowerPoint 2016 or later on Mac.

Cách khởi động trực tiếp các phần bổ trợ trong Office Online

Bạn có thể cho chạy phần bổ trợ bất kỳ trong Office Online.