Logo ứng dụng của PP Timer.

PP Timer

Addinly

Bắt đầu với phần bổ trợ:

Bổ trợ này hoạt động trong: PowerPoint 2016 or later on Mac, PowerPoint on the web, PowerPoint 2013 trở lên trên Windows.

Cách khởi động trực tiếp các phần bổ trợ trong Office Online

Bạn có thể cho chạy phần bổ trợ bất kỳ trong Office Online.