Logo ứng dụng của Mendeley Cite.

Mendeley Cite

ELSEVIER LIMITED

Bắt đầu với phần bổ trợ:

Bổ trợ này hoạt động trong: Word trên iPad, Word 2016 trở lên trên Windows, Word 2016 or later on Mac, Word on the web.

Cách khởi động trực tiếp các phần bổ trợ trong Office Online

Bạn có thể cho chạy phần bổ trợ bất kỳ trong Office Online.